+
Search

U bent hier

more

Onze diensten

Ethische commissie

Ethiek in het ziekenhuis

In een ziekenhuis gebeurt heel wat dat het leven raakt, hierdoor is het doen en laten in een ziekenhuis extra complex geworden. Omdat het niet altijd eenvoudig is om te bepalen wat wel en niet ethisch verantwoord is, kan er steeds een beroep gedaan worden op de ethische commissie om u bij te staan met advies en ondersteuning.
Iedere medewerker (artsen en personeelsleden) van het AZ Herentals kan een beroep doen op de ethische commissie, individueel of in groepsverband, met alle vragen van ethische aard. Deze vragen moeten wel betrekking hebben op de praktijk en aansluiten bij de taken van de ethische commissie. De EC is weliswaar geen geschillencommissie.

Ethische commissie in AZ Herentals
De ethische commissie in AZ Herentals is bij wet erkend als ethische commissie OG 150.
Het is een lokaal ethische commissie, dit betekent dat studies in ons ziekenhuis moeten goedgekeurd worden door de lokale ethische commissie en een centraal ethische commissie (meestal universitair of groot ziekenhuis).

Samenstelling ethische commissie

 • dr. Maria Vansteenkiste - gynaecoloog (voorzitter)
 • dhr. Gert Van De Sande - hoofdverpleegkundige pneumologie/oncologie (secretaris)
 • dr. Yves Mentens - pneumoloog
 • dr. Stef Verfaillie - orthopedisch chirurg
 • dr. Kristof Durt - uroloog
 • dr. Eva Vangenechten - abdominaal chirurg
 • dr. Els Van Lommel - pediater
 • dr. Christel De Reze - huisarts
 • dr. Jos Vandecapelle - psychiater
 • dhr. Victor Gijsemberg - jurist
 • mevr. Hilde Boxstaens - verpleegkundige

 

Taken ethische commissie
De ethische commissie heeft een 3-voudige functie:

 • Een begeleidende en raadgevende functie i.v.m. ethische aspecten van de ziekenhuiszorg (bijv. abortus, euthanasie, palliatieve sedatie, ethisch geladen aspecten van de ziekenhuiszorg zoals fixatie).
 • Ondersteunende functie inzake ethiek bij beslissingen in individuele gevallen (situaties op de werkvloer die door betrokken zorgverleners ethisch in vraag worden gesteld, ethische dilemma’s vormen).
 • Adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen (klinische studies).

Werking ethische commissie
De werking van de ethische commissie is wettelijk vastgelegd volgens het KB van 12 augustus 1994.

 • De ethische commissie vergadert 4 x per jaar. De datum van deze vergadering wordt telkens bepaald bij de voorgaande vergadering en is gekend bij de secretaris en de leden van het EC.
 • De secretaris verzendt uiterlijk 1 week voor de bijeenkomst van de EC de agenda van de vergadering in overleg met de voorzitter, per post of via e-mail. Al dan niet worden er noodzakelijke documenten meegestuurd ter info.
 • Een verzoek of programmapunt dat opgenomen moet worden in de vergadering dient ten minste 2 weken op voorhand aan de secretaris of voorzitter schriftelijk en elektronisch overgemaakt te worden.
 • Indien een dringende vraagstelling/ethische kwestie zich voordoet, kan deze op urgentere wijze behandeld worden (in bijzondere zitting). De vraagsteller wendt zich dan tot de voorzitter, secretaris of lid van de EC.
 • De vraagsteller wordt verzocht om zijn vraag te komen toelichten op de vergadering van de EC.
 • Anonieme meldingen zijn ook steeds mogelijk waarvoor een meldingsformulier beschikbaar is op iPortal. Ook kan steeds een lid van de EC persoonlijk benaderd worden. Hij/zij zal dan in vertrouwen en met respect voor geheimhouding (indien gewenst) de kwestie voorleggen op de voltallige vergadering.
 • De adviezen en raadgevingen van de EC zijn vertrouwelijk en bevatten een weergave van de verschillende standpunten van de leden. Ze worden in een gemotiveerd verslag aan de vraagsteller doorgezonden. Evenwel zijn zij niet bindend.
 • De vergaderingen van de EC zijn niet openbaar. De leden zijn dan ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht en dienen beslissingen of adviezen met respect te bejegenen.
 • De data van de algemene vergadering kan steeds opgevraagd worden bij de secretaris.
 • De verslagen van de vergaderingen worden door de secretaris opgesteld en op de eerstvolgende vergadering als eerste agendapunt ter goedkeuring voorgelegd. Het origineel verslag wordt door de secretaris bewaard in het archief. Het archief is enkel toegankelijk voor de leden van de EC.
 • Jaarlijks voor 28 februari wordt het activiteitenverslag van het voorbije jaar naar het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek doorgestuurd via online-formulier: https://www.health.belgium.be/nl/belgisch-raadgevend-comite-voor-bio-ethiek

 

Indienen studies

 • Een verzoek tot advies voor een studie of onderzoek dient zowel elektronisch als schriftelijk aan het secretariaat van de EC te worden overgemaakt. De EC van het AZ Herentals is geen centraal/leidend EC. Dit betekent dat een studie vooraf dient goedgekeurd te worden door een centraal/leidend EC. (meestal is dit een universitair of groot ziekenhuis).
 • De EC van het AZ Herentals dient zich uitsluitend uit te spreken over volgende aspecten:
  • De bekwaamheid van de onderzoeker en zijn medewerkers
  • De geschiktheid van de faciliteiten
  • De adequaatheid en volledigheid van de te verstrekken schriftelijke informatie en de procedure om de toestemming van de patiënt vast te leggen.

Richtlijnen volgens de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon

 • Volgende documenten dienen ingediend te worden:
  • Ingevuld aanvraagformulier EC en ondertekend
  • 2 exemplaren van protocol
  • 2 exemplaren van patiënteninformatie en toestemmingsformulier informed consent (Nederlandse versie)
  • 2 exemplaren study summary
  • 2 exemplaren investigator brochure
  • 2 exemplaren van het  verzekeringsattest
  • 2 exemplaren van CV van de onderzoeker
  • Het eudract nummer of uniek belgisch nummer van de studie
  • De goedkeuring van het centraal/leidend ethisch comité
  • Betalingsbewijs -> op rekeningnummer BE 091-000860194

                              AZ Herentals
                              Nederrij 133
                              2200 Herentals
            Met de vermelding tav Ethische commissie + naam van studie protocol/firma

  • Documenten moeten 2 weken voor de vergadering aan de secretaris bezorgd worden
  • De ethische commissie verwacht van de onderzoekers feedback over het verloop van de studie, de resultaten en eventuele stopzetten en/of afsluiten van de studie.
Financiële vergoeding voor studies

De tarieven voor experimenten zijn gebaseerd op de wettelijke bepaalde bedragen:

 • Volgens KB van 15 juli 2004
 • Geïndexeerde bedragen van toepassing vanaf 2017
 • Interventioneel experiment
  • Monocentrich: 1280 euro
  • Multicentrisch:

- Aan Leading EC (centraal EC): 1280 euro
- Aan Non-leading (lokaal EC): 384 euro

 • Niet-interventioneel experiment
  • Monocentrisch: 512 euro
  • Multicentrisch:

- Aan Leading EC (centraal EC): 512 euro
- Aan Non-leading (lokaal EC): 128 euro

 • Amendement (enkel aan de centrale ethische commissie)
  • Interventinoneel experiment: 320 euro
  • Niet-interventioneel experiment: 128 euro

Betaling is niet vereist voor studies met een niet-commerciële opdrachtgever (universiteit, ziekenhuis, wetenschappelijke fondsen…).

Enkele realisaties

 • Uitwerken van een code omtrent beperking van therapie voor AZ Herentals
 • Uitwerken van leidraad Euthanasie volgens de richtlijnen van de euthanasiewet
 • Uitwerken van leidraad palliatieve sedatie in samenwerking met PST
 • Visietekst interdisciplinaire zorg voor het levenseinde

 

Contact

Wie de commissie wil contacteren kan dit doen via e-mail op volgend adres: ethischecommissie@azherentals.be