+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Visie over levenseinde

In de missie van het AZ Herentals staat een duidelijk engagement naar de patiënt, zijn familie en zijn naaste omgeving voorop. Hieruit vloeit een streven naar interdisciplinaire en kwaliteitsvolle zorg voor het levenseinde voort.
Deze zorg voor het levenseinde is per definitie interdisciplinair, m.a.w. omvat alle medische, paramedische, psychologische, sociale en levensbeschouwelijke hulp die verleend wordt aan personen die door ziekte geconfronteerd worden met het naderende levenseinde. Binnen deze zorg hebben we ook aandacht voor de belangrijkste naasten van de patiënt, zowel tijdens de palliatieve en terminale fase als in de periode na het overlijden. Bovendien wordt het steeds belangrijker dat patiënten en families tijdig hun wensen en wil omtrent zorg bij het levenseinde kunnen kenbaar maken.

We onderscheiden drie aandachtsterreinen binnen onze zorg voor het levenseinde: vroegtijdige zorgplanning - Palliatieve zorg -  Zorg voor de naasten na het overlijden.

1. Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning biedt de patiënt de mogelijkheid om in een open gesprek met zijn familie en zorgverleners de keuzes in verband met de zorg aan het einde van zijn leven te bespreken. Deze gesprekken zijn bedoeld om de vragen, de angsten en de waarden van mensen uit te klaren. Zo kan men hun welbevinden verbeteren door over- en/of onderbehandeling te voorkomen, en via een gezamenlijk beslissingsproces de interdisciplinaire zorg beter doen aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de patiënt.
Deze gesprekken kunnen leiden tot het opstellen van een wilsverklaring, wat de formeel-juridische uiting is van de wil van de patiënt. Het AZ Herentals wil vragen met betrekking tot wilsverklaringen detecteren en indien nodig begeleiden.

De patiënt kan, samen met zijn naasten, in overleg met de behandelend specialist, huisarts en palliatief zorgteam, een weloverwogen keuze maken betreffende drie soorten beslissingen bij medisch begeleid sterven:

  • niet-behandelbeslissing(en): Het niet starten of het staken van mogelijks levensverlengende maar niet langer als zinvol of gewenst beschouwde behandelingen. Om kwaliteitsvolle niet-behandelbeslissingen in de praktijk te realiseren en te coördineren wordt in het AZ Herentals gewerkt met DNR-codes. Het wil het goede gebruik hiervan promoten bij zijn artsen.
  • intensivering van pijn- en symptoomcontrole met een mogelijkheid tot palliatieve sedatie, waaronder we verstaan: het doelbewust verminderen van het bewustzijn van patiënten, zoveel als nodig om weerbarstige symptomen te controleren. Het AZ Herentals wil het gebruik van een goedgekeurde leidraad palliatieve sedatie bevorderen. Hier vindt u meer informatie over palliatieve sedatie in het AZ Herentals.
  • levensbeëindigend handelen door de arts op vraag van de patiënt (euthanasie). Het AZ Herentals wil de wet betreffende euthanasie op een zorgvuldige en zorgzame manier toepassen, met respect voor de vraag van de patiënt en voor de vrijheid van de arts. Daartoe is een leidraad euthanasie ontwikkeld.


2.    Palliatieve zorg

Naast de vroegtijdige zorgplanning omvat zorg voor het levenseinde binnen het AZ Herentals ook de ontwikkeling van palliatieve zorg. Deze houdt een specifieke benadering en deskundigheid in die de kwaliteit van het leven verbetert voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening.
Dit doet ze door het voorkomen en verlichten van lijden via vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard (Wereld Gezondheidsorganisatie in 2002). Het doel van palliatieve zorg is het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Mede hierdoor kan het ziekteverloop positief beïnvloed worden.

Binnen de palliatieve zorg:

  • is er extra aandacht voor pijn- en symptoomcontrole en zijn de psychosociale en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd
  • is interdisciplinair werken de regel om, zo gewenst, aan alle mogelijke noden van de patiënt en zijn naasten tegemoet te komen
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces dat bij het leven hoort
  • vragen delicate ethische beslissingen gespecialiseerd advies en ondersteuning door het palliatief support team en het ethisch comité om zo goed mogelijk de stem van de patiënt te respecteren en een psychologisch veilig werkklimaat te waarborgen
  • is er aandacht voor een goede informatieoverdracht bij een transfer van de patiënt naar een andere afdeling, naar de thuiszorg of thuisvervangend milieu, of naar een ander ziekenhuis
  • is er ook een geformaliseerd zorgaanbod voor de zorgverleners.


Palliatieve zorg kan reeds vroeg in het ziekteverloop opgestart worden, ook in combinatie met andere therapieën die levensverlengend en/of comfortgevend maar niet genezend zijn. In de stervensfase worden de patiënt en zijn naasten omkaderd met geïntensifieerde pijn- en symptoomcontrole, comfortzorg, psychologische en spirituele ondersteuning.

Het AZ Herentals wil aangepaste zorg aan palliatieve patiënten verstrekken op elke afdeling. Het Palliatief Support Team ondersteunt, waar gevraagd, deze zorg en bevordert de palliatieve zorgcultuur door vorming en sensibilisering van het personeel in het algemeen en van referentieverpleegkundigen in het bijzonder. Het AZ Herentals wil ook aandacht schenken aan de beleving van de door de vele stervensprocessen geraakte zorgverlener via individueel support en vormen van intervisie.


3.    Zorg voor de naasten na het overlijden
Zorg voor het levenseinde omvat ten slotte zorg voor de patiënt en naasten na het overlijden. Deze begint in het AZ Herentals bij een respectvolle en esthetisch verantwoorde lijkverzorging op de ziekenkamer en in het mortuarium. De teamleden van het palliatief supportteam kunnen nazorg bieden aan de nabestaanden in de vorm van één of meerdere gesprekken.


Voor meer informatie kunt u terecht bij het palliatief support team.