Confidentialiteit

Alle stalen, onderzoeken en resultaten in het klinisch laboratorium worden confidentieel behandeld.

Beroepsgeheim

De laboratoriumleiding respecteert steeds het medisch beroepsgeheim en waarborgt een optimale bescherming van de private levenssfeer van de patiënt bij alle processen binnen het laboratorium. Gegevens betreffende patiënten en de uitgevoerde analysen worden steeds strikt confidentieel behandeld. Dit geldt voor het gehele analysetraject en blijft onbeperkt geldig.

Ieder personeelslid is verplicht het beroepsgeheim in acht te nemen en de grootste discretie te bewaren over alle informatie in verband met de patiënt, zoals voorzien in het arbeidsreglement en het Koninklijk Besluit van 16 december 1994, in toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Schending van het beroepsgeheim geeft aanleiding tot ontslag om dringende redenen.

 

Toegang tot informatie

Ter bescherming van de confidentialiteit en ter voorkoming van onrechtmatig gebruik of misbruik van patiëntgegevens wordt de toegang tot het laboratorium en de archiefruimte van het ziekenhuis strikt gereguleerd via een elektronisch badgecontrolesysteem.

Externe bezoekers mogen enkel onder begeleiding van een labomedewerker het laboratorium betreden.

Patiëntgebonden informatie en resultaten opgenomen in softwarepakketten (laboratoriuminformatiesysteem, medisch dossier, analysetoestel gebonden software,…) wordt afgeschermd door beperking van het aantal personen met toegangsrechten en het gebruik van individuele paswoorden.

Leveranciers of externe diensten, die (remote) toegang hebben tot laboratoriumgegevens ondertekenen een confidentialiteitsverklaring alvorens zij toegang verkrijgen.

 

Rapportage van resultaten

Laboratoriumresultaten worden steeds gerapporteerd aan de aanvrager van het onderzoek, tenzij uitdrukkelijk anders gewenst en aangegeven op het aanvraagformulier. Rapporteren van resultaten aan patiënten via telefonisch contact of via niet versleutelde email kan niet worden toegestaan omwille van confidentialiteitsredenen. Patiënten hebben evenwel steeds inzagerecht via de aanvrager van het onderzoek.

 

Vernietiging van informatie

Voor het verwijderen en vernietigen van data of informatiedragers na verstrijken van de vastgelegde bewaartermijnen worden steeds de noodzakelijke maatregelen voorzien om de confidentialiteit van patiëntgebonden informatie te waarborgen. Papier met patiëntgebonden informatie wordt afzonderlijk verzameld en vernietigd door versnippering. Elektronisch opgeslagen patiëntinformatie wordt verwijderd van PC’s/analysetoestellen vooraleer deze het laboratorium verlaten.