ZNK Overhandiging RZSP aan mevr Karine Moykens

Een ambitieuze visie voor de Kempense patiënt

Op vrijdag 1 april diende het ZNK – afkorting voor Ziekenhuisnetwerk Kempen – als eerste netwerk in Vlaanderen zijn regionaal zorgstrategisch plan (RZSP) in bij de Vlaamse overheid. Daarmee benadrukken de vier Kempense ziekenhuizen dat ze in nauwe samenwerking met alle gezondheidspartners uit de regio (huisartsen, thuisverpleging, woonzorgcentra,…) samen willen bouwen aan een nog betere zorg voor de Kempense patiënt. Nauwe samenwerking, kennisdeling en zelfs integratie.

Inspelen op de noden van patiënten

Het plan heeft één doel: het huidige en toekomstige aanbod van de ziekenhuizen beter afstemmen op de echte behoeften van de patiënt binnen het bredere zorglandschap. Die behoeften veranderen door de vergrijzing, toegenomen complexe aandoeningen, vraag naar chronische zorg en werken aan gezondheid (en dus niet enkel behandelen van ziekte). “Samenwerken is dus de boodschap. En dat komt vooral onze patiënten ten goede”, aldus de ZNK-coördinator (en een van de 4 ziekenhuis-CEO’s) Rudy Van Ballaer. “Er wordt met dit plan verder gebouwd op de traditie waarbij de Kempen eerder ook al het eerste netwerk was dat – reeds in 2016 – werd opgericht”, aldus voorzitter van de algemene vergadering Eddy Jennen.

Visie, prioriteiten en zorgbehoefte

Het plan kwam tot stand na uitgebreide dialoog tussen de directies, bestuursorgaan en medische raad van het ZNK, alsook de individuele bestuursorganen en medische raden van de verschillende ziekenhuizen. Het plan werd ook formeel goedgekeurd door de verschillende beslissingsorganen van de 4 ziekenhuizen (maar liefst 16 in totaal) en daarnaast ook al een keer besproken met de eerstelijnszones, het bestuur van de huisartsenkringen, het netwerk geestelijke gezondheidszorg, de vakbonden en ook het regionaal zorgplatform Kempen.
“De medische visie op de toekomstige organisatie binnen de ziekenhuizen werd uitgewerkt met àlle diensthoofden van de 4 Kempense ziekenhuizen. Een gigantisch maar ook belangrijk werk om een écht plan te maken dat ten dienste van de patiënt zal staan!”, aldus dr. Goedele Beckers, hoofdarts van AZ Turnhout en 1 van de 4 Kempense hoofdartsen die de coördinatie van het medisch deel overzagen.
“Het is een ambitieus plan maar tegelijk een aanzet tot verdere samenwerking en dialoog met de verschillende stakeholders in de zorg maar zeker ook met de verschillende lokale overheden in de Kempen. We willen samen werken voor de beste zorg in de Kempen en een goede gezondheid voor iedere patiënt”, aldus prof. dr. Emiel Wouters, voorzitter van het bestuursorgaan van het ZNK.
Er zijn ook al heel wat gerealiseerde samenwerkingsverbanden in de Kempen: de integratie van de verschillende ziekenhuislabo’s, een gemeenschappelijk aankoopplatform, gezamenlijk overleg met de huisartsen, een uitzonderlijke samenwerking rond covid-patiënten, medische samenwerkingen bijvoorbeeld op vlak van dialyse, neurochirurgie, oncologie, hematologie en ook radiotherapie (om er slechts enkele te noemen).

Van 5 naar 3 ziekenhuislocaties

Het plan zelf beschrijft hoe de 4 ziekenhuizen van de Kempen willen komen tot een geïntegreerde zorg-werking met eenzelfde visie. Daarnaast worden duidelijke ambities gesteld omtrent de vorming van een eenheid van vermogen en bestuur.

Ook wordt er een tijdslijn opgesteld waarin het aantal ziekenhuiscampussen zal worden beperkt van 5 naar 3. Tegen 2030 zou er een eengemaakt ziekenhuis in Turnhout moeten verrijzen. Daarna worden een 5-10 jaar later in het zuidoosten van de Kempen de ziekenhuizen van Mol en Geel samengebracht op 1 grote campus. Vervolgens moet ook het nieuwe ziekenhuis van Herentals worden gebouwd.

“Dit plan ondersteunt alle artsen in het ZNK in hun dagelijkse streven: kwalitatieve en persoonlijke gezondheidszorg bieden aan de Kempische bevolking. Nauwere samenwerking in het netwerk is de beste garantie op blijvende toegang tot moderne geneeskunde voor alle patiënten uit de regio”, aldus dr. Tessa Dieudonné, voorzitter van de netwerk medische raad en mede-ondertekenaar van het plan.

Het globale plan zal nu verder worden besproken met alle stakeholders in de regio en aanleiding geven tot de opmaak van 3 deel-zorgstrategische plannen: 1 voor de regio Turnhout, 1 voor de regio Herentals en 1 voor de regio Mol-Geel.