AZ Herentals vooraanzicht

Stad Herentals en AZ Herentals sluiten belangrijk akkoord over verdere verzelfstandiging ziekenhuis

De stad Herentals en het AZ Herentals hebben een akkoord gesloten waardoor het ziekenhuis verder kan verzelfstandigen en een sterkere positie in het ziekenhuislandschap kan innemen. Dit akkoord werd vorige week goedgekeurd door zowel de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn alsook door de algemene vergadering van het ziekenhuis. Het ziekenhuis zal onder meer de gronden van het huidige ziekenhuis en die van de toekomstige site verwerven. Ook is er een definitieve regeling over de historische tekorten en de responsabiliseringsbijdrage voor gepensioneerde statutaire medewerkers.

Het AZ Herentals verzelfstandigde op 1 januari 2010 en was vanaf toen niet langer een OCMW-ziekenhuis. Om deze verzelfstandiging juridisch en financieel te regelen werd er toen een overeenkomst tussen het OCMW/de stad Herentals en het AZ Herentals getroffen. In de afgelopen 13 jaar is er veel veranderd, waardoor een evaluatie en een nieuw akkoord wenselijk was.

Het akkoord bestaat uit verschillende componenten met als meest belangrijke de verwerving van gronden voor het ziekenhuis en een definitieve regeling over de historische tekortenregeling en responsabiliseringsbijdrage voor de gepensioneerde statutaire medewerkers.

Het AZ Herentals maakt deel uit van het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ziekenhuizen Geel, Herentals, Mol en Turnhout). De betrokken partijen vinden het van groot belang dat het ziekenhuis binnen dit netwerk een sterke positie kan blijven innemen, hetgeen nodig is om op lange termijn de zorg dichtbij de patiënt te kunnen blijven aanbieden. Die versterking gebeurt door enerzijds de erfpachtregeling over het huidige ziekenhuisterrein om te vormen naar volle eigendom voor het ziekenhuis en anderzijds het voorbestemde terrein voor het toekomstige nieuwe ziekenhuis op termijn aan het ziekenhuis over te dragen.

Het toekomstige ziekenhuis (ingebruikname voorzien 2040-2045) komt binnen het gebied Bruggenbeemd (Olympiadelaan), waarvoor een PRUP (Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan) in opmaak is. Dit past volledig binnen de strategische visie van het Ziekenhuisnetwerk Kempen, namelijk op termijn evolueren van vijf naar drie sites (Geel-Mol, Herentals en Turnhout) waarbij kwaliteitsvolle basiszorg op de drie sites wordt aangeboden alsook gespecialiseerde behandelingen op minder dan drie.

Verder is er in het akkoord een definitieve financiële regeling getroffen over de historische tekorten die nog dateren uit de periode van voor de verzelfstandiging in 2010. De stad moest tot dan tekorten van het ziekenhuis compenseren. Ook afspraken over de  responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de voormalige statutaire OCMW-medewerkers in het ziekenhuis zijn in dit akkoord opgenomen.

Een ziekenhuis besturen in ons complex ziekenhuislandschap vraagt veel expertise waarbij verschillende stakeholders zijn betrokken. Het lokale bestuur (vertegenwoordigd via stad en OCMW) heeft als belangrijke stakeholder steeds een actieve rol gespeeld in het beleid van het ziekenhuis. Omwille van maatschappelijke evoluties binnen de gezondheidszorg ziet het stadsbestuur zich in de toekomst een mindere rol spelen in het bestuur van het ziekenhuis. Om dit mogelijk te maken trekt de stad Herentals zich vanaf 2025 als stakeholder terug uit het AZ Herentals (in tegenstelling tot het OCMW, dat vertegenwoordigd blijft).

‘Ik was OCMW-secretaris ten tijde van de verzelfstandiging van het ziekenhuis’, zegt Dirk Soentjens, algemeen directeur van de stad Herentals. ‘In het eerste akkoord konden we niet voorzien welke regelgeving zou wijzigen en hoe het zorglandschap zou veranderen. Daarom ben ik blij dat we met dit akkoord de grijze zones die in de loop der jaren zijn ontstaan, hebben kunnen uitklaren.’

‘Als schepen van welzijn, zorg en gezondheid ben ik blij dat we namens de stad het ziekenhuis een sterkere basis kunnen geven’, aldus Bart Michiels. ‘En daar hoort ook de terugtrekking van het lokale bestuur uit de bestuursorganen van het ziekenhuis bij, ten voordele van stakeholders uit de zorg. Tegelijk blijven we hiermee een betaalbaar en toegankelijk ziekenhuis garanderen en verzekeren we een duurzame toekomst voor een ziekenhuis in Herentals voor de volgende 50 jaar.’

Stefaan Sarens, voorzitter bestuursorgaan AZ Herentals: ‘Het AZ Herentals krijgt met dit akkoord duidelijkheid over zijn toekomst. Dat de tekortenregeling en de responsabiliseringsbijdrage nu definitief afgeklopt worden, betekent dat zowel de stad als het ziekenhuis weten waar ze aan toe zijn. Zo kan het ziekenhuis verder werken aan zijn financiële stabiliteit in deze onrustige tijden.’

‘We vinden in de stad en het OCMW Herentals een betrouwbare partner om de toekomst van het AZ Herentals te verzekeren’, zegt Rudy Van Ballaer, algemeen directeur van het AZ Herentals. ‘Het is in ieders belang om het behoud en de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis te garanderen, ook binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen. Met dit akkoord worden we niet alleen eigenaar van het huidige ziekenhuisterrein, maar krijgen we ook de zekerheid om op termijn een nieuw ziekenhuis op Bruggenbeemd te kunnen bouwen. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst!’