Ombudsdienst

Patiëntenrechten

Sinds 2002 bestaat de wet op de patiëntenrechten. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de zorgverleners en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren.

Welke zijn de rechten van de patiënt?

  • Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking, recht op pijnbestrijding
  • Recht op vrije keuze van zorgverlener
  • Recht op informatie over zijn/haar gezondheidstoestand, recht op niet geïnformeerd worden
  • Recht op toestemming in de tussenkomst van een zorgverlener, nadat hij/ zij geïnformeerd werd
  • Recht op informatie over verzekeringsdekking
  • Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift van het patiëntendossier, kan aangevraagd worden bij de betrokken zorgverleners of via de ombudsdienst
  • Recht op bescherming van de privacy
  • Recht op het neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst
  • Recht om bijgestaan te worden bij het uitoefenen van patiëntenrechten door een vertrouwenspersoon of vertegenwoordigd te worden door een wettelijk vertegenwoordiger

Meer informatie over patiëntenrechten vind je op deze pagina van de FOD Volksgezondheid. Een brochure over de wet op de patiëntenrechten kan je hier terugvinden. Bekijk je liever een video? Dan is dit de link.

 

Vertegenwoordiger / vertrouwenspersoon

Jouw familie (partner, ouder, kind, broer/zus) kan je rechten uitoefenen wanneer je zelf niet meer bij machte bent om dat te doen of wanneer je jouw wil niet meer kunt uitdrukken. Wil je dat iemand anders of een door jou aangeduid familielid in jouw plaats beslissingen neemt wanneer je dat zelf niet meer kunt, dan kan je deze persoon aanstellen als vertegenwoordiger.

Wil je dat iemand je bijstaat terwijl je zelf nog je wil kunt uitdrukken? Dan kan je deze persoon aanstellen als vertrouwenspersoon. Deze persoon heeft dan het recht om je patiëntendossier in te zien en geïnformeerd te worden over je gezondheidstoestand en de evolutie ervan.

Om iemand als vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon aan te duiden, moet je het bijbehorende formulier invullen. Dit formulier wordt dan bewaard in het patiëntendossier. Voor meer informatie kan je ook terecht bij de ombudsdienst.

Ken jij je patiëntenrechten?

Patiëntenrechten video
Ken jij je patiëntenrechten?

Patiëntendossiers en bescherming van de privacy

Een ziekenhuis is verplicht om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin medische, verpleegkundige en paramedische gegevens bewaard worden. Dit is noodzakelijk om jou een optimale en continue verzorging te kunnen garanderen.

Het AZ Herentals schakelt stapsgewijs over van een papieren naar een elektronisch patiëntendossier (KWS – nexuzhealth). Dit elektronische systeem wordt in meerdere ziekenhuizen gebruikt, zodat de uitwisseling van informatie tussen de ziekenhuizen en andere zorgverleners meer en meer mogelijk wordt. Dit betekent dat verslagen of onderzoeksresultaten, die in een ander ziekenhuis van de KWS-groep opgemaakt werden, ook raadpleegbaar zijn in het AZ Herentals. Zo kan men zien welke stappen in jouw behandelingsproces reeds gebeurd zijn en welke stappen nog niet. Op die manier kan men verder bouwen op resultaten die voorhanden zijn. Uiteraard betekent dit ook dat, wanneer je voor je zorg wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis (dan van de mynexuz health groep), men daar ook over deze informatie kan beschikken.

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden. De enige zorgverleners die aan de informatie in jouw patiëntendossier kunnen, zijn zij die op het moment van de zorg, aan jouw zorg te pas komen (en dus een ‘therapeutische relatie’ met jou hebben). Deze zorgverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Meer informatie over het patiëntendossier, jouw medische gegevens en de inzage erin vind je op de pagina Mijn Dossier.

Om je gezondheidsgegevens te mogen delen met andere zorgverleners, moet je je toestemming geven. Bij de opname in het ziekenhuis heeft men die toestemming gevraagd. Je kunt ook beslissen om je gegevens niet met andere zorgverleners te delen. Heb je hierover nog vragen dan kun je hiervoor terecht bij de dienst opname of op de website www.patientconsent.be.

Inzage en afschrift (kopie) van een patiëntendossier

Als patiënt heb je recht op inzage en afschrift van je patiëntendossier. Op de pagina ‘Mijn dossier’ vind je extra informatie over hoe digitaal toegang te krijgen tot je patiëntendossier. Ben je niet vertrouwd met de digitalisering en heb je hulp nodig om inzage of een afschrift te bekomen, bezorg dan het formulier ‘verzoek tot inzage/afschrift van het patiëntendossier’ ingevuld aan de ombudsdienst.

 

Inzage in het dossier van een overledene

Van het dossier van een overledene kan geen afschrift (= kopie) bekomen worden. Inzage in het patiëntendossier kan wel, maar onrechtstreeks. Dit houdt in dat nabestaanden tot en met de tweede graad (kinderen, ouders, broers/zussen, grootouders, kleinkinderen) een beroepsbeoefenaar  (artsen, apothekers, verpleegkundigen, paramedici) kunnen aanduiden die voor hen de inzage kan uitvoeren. De aanvraag tot inzage moet schriftelijk gebeuren. Het verzoek is gemotiveerd en specifiek, d.w.z. dat de nabestaanden precies omschrijven welke informatie ze uit het patiëntendossier willen weten en wat hun motivatie daartoe is (bijv. vermoeden medische fout). De beroepsbeoefenaar heeft slechts inzage in het deel van het patiëntendossier waar hij/zij een antwoord vindt op de vragen van de nabestaanden. Indien de patiënt zich bij leven verzet heeft tegen inzage in het patiëntendossier, zal het verzoek tot inzage geweigerd worden.

Voor meer informatie over het recht op onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier van een overledene, kan je terecht bij de ombudsdienst via t 014 24 64 93 of mail ombudspersoon@azherentals.be.

Verzekeringsstatus zorgverleners

De aansprakelijkheid voor tekortkomingen van werknemers van het ziekenhuis (verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen, apothekers, paramedici) wordt gedekt door de verzekering die het ziekenhuis heeft afgesloten.

Vermits artsen op zelfstandige basis in het ziekenhuis werken, sluit het ziekenhuis elke aansprakelijkheid voor de tekortkomingen begaan door deze beroepsbeoefenaars uit. Artsen hebben een verzekering voor medische beroepsfouten. De meeste artsen van AZ Herentals zijn aangesloten bij de groepspolis ‘beroepsaansprakelijkheid geneesheren’. Enkele artsen hebben hun eigen verzekeraar hiervoor.

Naast rechten heeft een patiënt ook plichten

De wet op de patiëntenrechten gaat ervan uit dat de patiënt ook zijn medewerking verschaft aan een goede samenwerking met de zorgverleners. De relatie tussen de patiënt en zorgverleners steunt immers op vertrouwen. Zoals jij de zorgverleners erin vertrouwt zorg te dragen voor jouw welzijn, zo vertrouwen de zorgverleners erop dat jij instructies en adviezen goed opvolgt en afspraken naleeft (bijv. om niet uit het bed te komen, om niet te roken tegen medisch advies in, om de verpleegkundige te verwittigen wanneer je de afdeling verlaat).

Meer weten?

Wil je meer weten over patiëntenrechten of heb je specifieke vragen? Dan kan je steeds terecht bij de ombudsdienst.