Samenwerking in de zorg

Samenwerking met ziekenhuizen

Het AZ Herentals werkt samen met een aantal andere ziekenhuizen om zorg aan onze patiënten aan te bieden. Een overzicht van deze ziekenhuizen vind je hieronder.

AZ Turnhout – vzw HETU

Momenteel vormen het AZ Herentals en het AZ Turnhout, samen met het Ziekenhuis Geel en het H. Hartziekenhuis Mol, het Ziekenhuisnetwerk Kempen. De samenwerking tussen de ziekenhuizen van Herentals en Turnhout bestaat al langer.

In 2009 werd tussen AZ Turnhout en AZ Herentals een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die de vorm kreeg van een ziekenhuisgroepering. Hiermee engageren de ziekenhuizen zich om de vlotte samenwerking, die er voor een aantal specialismen al was, te bestendigen en verder uit te bouwen. Op 30 mei 2011 gingen beide ziekenhuizen nog een stap verder door de oprichting van de vzw HETU. Door gestructureerd samen te werken binnen een vzw, wordt het zorgaanbod nog beter afgestemd op de behoeften van de patiënt in de Kempense regio.

Door de oprichting van de vzw HETU zal het gespecialiseerde zorgaanbod voor de patiënt in regio Kempen nog verder kunnen uitgebreid worden en kan het zorgaanbod in beide ziekenhuizen optimaal op elkaar afgestemd worden. De samenwerking met AZ Turnhout situeert zich bovendien op het vlak van het zorgaanbod:

  • Gezamenlijke uitbating NMR Herentals
  • Gezamenlijk zorgprogramma borstcarcinoma (Borstkliniek)
  • Oncologische samenwerking: de medisch oncologen van AZ Turnhout hebben een consulentfunctie in AZ Herentals
  • Samenwerking en gezamenlijke wachtdienst urologie
  • Samenwerking en gezamenlijke wachtdienst vasculaire heelkunde
  • Samenwerking hartcentrum: cardiale activiteiten B2

Een aantal van deze samenwerkingen is intussen uitgebreid binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen.

UZ Leuven

Klinisch WerkStation (KWS) – Nexuzhealth

Het AZ Herentals maakt gebruik van het Klinisch WerkStation van UZ Leuven als elektronisch patiëntendossier. Via het medisch samenwerkingsverband Nexuzhealth kan het KWS ook door andere ziekenhuispartners gebruikt worden, waardoor de verschillende instellingen samen in één patiëntendossier werken. Sinds januari 2015 voert het AZ Herentals stap voor stap de verschillende modules van dit elektronisch patiëntendossier in.

Weefselbank

Het AZ Herentals doet een beroep op de weefselbank van UZ Leuven voor de bewaring en levering van menselijk lichaamsmateriaal. Dit gebeurt enkel bij orthopedische ingrepen.

  • Bij een totale heupprothese kan de heupkop vanuit AZ Herentals aan de weefselbank in UZ Leuven bezorgd worden, als de patiënt hiermee instemt.
  • Bij orthopedische ingrepen kan het AZ Herentals gebruik maken van stukjes weefsel en bot uit de weefselbank van UZ Leuven.

Orgaandonatie

Het AZ Herentals werkt ook met het UZ Leuven samen op het gebied van orgaandonatie. Wanneer iemand komt te overlijden op de afdeling intensieve zorgen en de artsen denken dat de patiënt in aanmerking komt voor donatie, dan wordt eerst het transplantatieteam van UZ Leuven gecontacteerd. Dat team kijkt het rijksregister na op eventuele actieve registratie of weigering als donor. Daarna wordt dit besproken met de betrokken familie of nabestaanden. Wettelijk is élke Belg donor, tenzij hij/zij expliciet geweigerd heeft (= opting-out principe).

Zowel de klassieke orgaandonatie na hersendood als donatie na cardiale dood zijn mogelijk. De donatie gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de teams van UZ Leuven, die de overkoepelende coördinatie op zich nemen en ervoor zorgen dat het juiste orgaan (= donororgaan) bij de best mogelijke ontvangende patiënt (= receptor) terecht komt. Dit alles verloopt volgens de meest recente wetenschappelijke richtlijnen en binnen de wettelijke normen.
(Orgaandonatie door levende donoren gebeurt niet in het AZ Herentals)

Wil je je registreren als orgaandonor? Via de website van FOD Volksgezondheid vind je alle informatie en het formulier.

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een vereniging zonder winstoogmerk van negentien Vlaamse ziekenhuizen. De leden verbinden zich er toe om door de ontwikkeling van een duurzaam kennisnetwerk en een samenwerkingsprotocol, optimalisatie van zorgkwaliteit te realiseren en kennis binnen het netwerk te valoriseren.

Meer informatie over het VZN KU Leuven vindt u hier.

H.-Hartziekenhuis Lier

Het AZ Herentals werkt samen met het H.-Hartziekenhuis Lier voor nefrologie. Op de derde verdieping van het consultatiegebouw baat het H.-Hartziekenhuis Lier een afdeling voor hemodialyse uit voor de patiënten van AZ Herentals. De nefrologen zijn ook werkzaam op de dienst intensieve zorgen om daar patiënten met dialysenood te helpen.

Imeldaziekenhuis Bonheiden

Het AZ Herentals werkt samen met het Imeldaziekenhuis in Bonheiden voor de bemanning van de raadpleging endocrinologie.