Pijnmeting
Patiëntenbegeleiding

Pijnteam

Het AZ Herentals heeft een team dat gespecialiseerd is in pijnbehandeling, het MAT / pijnteam. Dit is een interprofessioneel team van deskundigen dat ter beschikking staat in het AZ Herentals en heeft tot doel dat elke pijn waaraan de patiënt lijdt op een adequate manier wordt behandeld.

Onderstaande patiëntengroepen kunnen door het pijnteam geholpen worden:

 • patiënten met acute pijn (o.m. post-operatieve pijn)
 • patiënten die lijden aan chronische pijn
 • patiënten die lijden aan subacute pijn en die een verhoogd risico vertonen dat het chronisch wordt
 • kinderen met acute pijn

De taken van het pijnteam zijn gericht op het definiëren van het pijnbeleid, het sensibiliseren van de zorgteams, opvolging van patiënten en patiënteneducatie.

 

Pijn? Zeg het!

We willen een goede pijnbestrijding realiseren maar hiervoor hebben wij ook jouw hulp of de hulp van je familie nodig. Alleen jij kunt vertellen of je pijn hebt en hoe erg die pijn is, dit is de belangrijkste informatiebron om pijn te rapporteren. Het is niet altijd simpel om anderen uit te leggen hoeveel pijn je hebt maar dit is normaal, niemand anders kan jouw pijn voelen. Het geven van een pijnscore (0-10) kan hierbij helpen.

 

Wat is pijn?

Voor gezonde mensen is pijn een alarmsignaal. Het is een sensorische en/of emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade. Pijn is een complex gegeven en wordt door iedereen anders ervaren. In het ziekenhuis wordt pijn veroorzaakt door ziekte, onderzoeken, ingreep of behandeling.

Acute pijn versus chronische pijn

 • Acute pijn heeft meestal een waarschuwingsfunctie. Het ontstaat direct na bijv. een kwetsuur, ziekte of een ingreep en vraagt om acute behandeling. Pijn die niet adequaat behandeld wordt, kan soms zelfs evolueren naar chronische pijn.
 • Chronische pijn wordt gekenmerkt door blijvende hardnekkige pijn na 3 maanden, ondanks behandelingen en ogenschijnlijke genezing. Het pijnsysteem reageert overvloedig.

De pijnscore

Pijn is de vijfde vitale parameter naast bloeddruk, pols, temperatuur en ademhaling. Deze parameters worden objectief vastgesteld met een betrouwbaar instrument, maar een dergelijk instrument om pijn te meten bestaat niet.
De beoordeling van de pijnintensiteit gebeurt a.d.h.v. zelfrapportageschalen of observatieschalen waardoor pijn in meetbare en observeerbare termen wordt weergegeven.

Hoe gaan we te werk?

Het pijnbeleid

 • Een efficiënt pijnbeleid verhoogt het comfort van de patiënt, bevordert het herstel, voorkomt complicaties en verkort mogelijks de ziekenhuisopname.
 • Implementatie van richtlijnen m.b.t. pijn zorgen voor een duidelijke aansturing en correcte (pijn)behandeling.
 • Het AZ Herentals maakt gebruik van verschillende pijnprotocollen die zich richten naar specifieke doelgroepen.

De pijnmeting

Op elke verpleegafdeling wordt de pijn dagelijks geëvalueerd en geregistreerd. Zo krijgt de zorgverlener een beter zicht op de mate waarin patiënten pijn ervaren en wordt de pijnbehandeling zo goed mogelijk afgestemd op hun pijn. De verpleging vraagt om (eventuele) pijn aan te geven met een cijfer tussen 0 en 10. Men zal na de inwerkperiode van het geneesmiddel de pijn opnieuw controleren.

Voordeel van de pijnmeting:

 • De pijn wordt meetbaar
 • Uniform doorheen het hele ziekenhuis
 • Het effect van de pijnbehandeling kan beter opgevolgd en geëvalueerd worden

Het belang van een goede pijncontrole

Het is erg belangrijk om pijn te verminderen tot een niveau waarop de patiënt zich comfortabel voelt. Een goede pijnbehandeling is niet alleen belangrijk wanneer men rustig in bed ligt, maar ook tijdens de verzorging, oefentherapieën en wanneer de patiënt uit bed komt.
Een goede pijnstilling leidt tot een grotere tevredenheid bij patiënten, een vlotter herstel, minder complicaties, preventie van chronische pijn en een kortere opnameduur.

Pijnverpleegkundige

De pijnverpleegkundige stippelt in samenwerking met artsen het pijnbeleid uit van het ziekenhuis en adviseert de directie over het pijnmanagement binnen het ziekenhuis. Ook coördineert hij het pijnteam en begeleidt pijnpatiënten. Samen (met de pijnreferentie-)verpleegkundigen van elke verpleegeenheid wordt er informatie uitgewisseld om knelpunten te detecteren en aan te pakken op de werkvloer.

De pijnverpleegkundige helpt de verpleegkundigen om kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan alle patiënten met een pijnproblematiek.

Het is van groot belang dat acute pijn erkend en behandeld wordt om te vermijden dat ze overgaat in chronische pijn.

Ook werkt het pijnteam nauw samen met het palliatief support team (PST). Wanneer de pijn veroorzaakt wordt door een ongeneeslijke aandoening kan een andere aanpak van de pijn aangewezen zijn. De focus zal dan niet liggen op revalidatie en functionaliteit, maar op comfort en totaalzorg.

Werking Multidisciplinair Algologisch Team

Wanneer tijdens een opname de ondersteuning van het MAT wordt aangevraagd, komt de pijnverpleegkundige bij de patiënt langs voor een gesprek. Soms worden meer teamleden of andere disciplines ingeschakeld om de zorg te optimaliseren. Zo nodig wordt de anesthesist van de pijnkliniek ingeschakeld en wordt er eventueel na de opname nog opvolging voorzien.

De pijnverpleegkundige geeft advies aan de behandelende arts na observatie. De psycholoog wordt zo nodig ingeschakeld en biedt psychologisch advies en educatie.