Over AZ Herentals

Ethische commissie

Goede zorg omvat naast de aandacht voor medisch goede zorg ook aandacht voor ethisch verantwoorde zorgverlening. De ethische commissie begeleidt het ziekenhuis bij ethische kwesties, maar kan ook ondersteuning bieden bij individuele gevallen. Daarnaast speelt de ethische commissie ook een belangrijke rol bij klinische studies.

Ethiek en ethisch beleid AZ Herentals

Recht op goede zorg is een patiëntenrecht. Dit recht wordt ook verwoord in de missie en visie van AZ Herentals: ‘Wij staan borg voor kwaliteit en zorg.’ Goede zorg omvat naast de aandacht voor medisch goede zorg ook aandacht voor ethisch verantwoorde zorgverlening.

De ethische identiteit en het ethisch beleid van AZ Herentals zijn verweven in de opdrachtverklaring, de missie, visie, strategie en kernwaarden van het ziekenhuis. Aandacht voor kwaliteit en efficiëntie enerzijds en een positief ethisch zorgklimaat anderzijds zijn dan ook noodzakelijk om een gunstig werkklimaat te creëren waarbinnen een morele en menselijke zorgverlening tot stand kan komen. We willen een ziekenhuis zijn met aandacht voor patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg, zorgzame betrokkenheid, hoffelijkheid en goede samenwerking met interne en externe partners.

De ethische commissie tracht sinds de oprichting in 1996 actief bij te dragen aan deze ethisch verantwoorde zorgverlening. Waar men goede zorg wil bieden is aandacht voor ethiek immers onontbeerlijk.

In AZ Herentals delen mensen zowel kleine als grote levenservaringen, gaande van een kleine ingreep of zorgactiviteit tot grote existentiële gebeurtenissen. We luisteren naar het verhaal van patiënten, hun familie en naasten, maar ook naar het verhaal van onze medewerkers op de werkvloer. Naast de medische aspecten en zorgervaringen komen ook de persoonlijke aspecten van angst en bekommernis, vreugde en verdriet, dagdagelijkse beslommeringen en onzekerheden over zowel zorgvrager als zorgverlener aan bod.

De ethische commissie beschouwt het dan ook als haar taak om mee te helpen aan de opbouw en het handhaven van een positief ethisch zorgklimaat. Om hieraan mee te werken investeert de commissie actief in formele en informele contacten met zowel artsen, verplegend en verzorgend personeel.

Ethische commissie

Samenstelling ethische commissie

Taken ethische commissie

De ethische commissie heeft een 3-voudige functie:

  • Een begeleidende en raadgevende functie i.v.m. ethische aspecten van de ziekenhuiszorg (bijv. abortus, euthanasie, palliatieve sedatie, ethisch geladen aspecten van de ziekenhuiszorg zoals fixatie).
  • Ondersteunende functie inzake ethiek bij beslissingen in individuele gevallen (situaties op de werkvloer die door betrokken zorgverleners ethisch in vraag worden gesteld, ethische dilemma’s vormen).
  • Adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen (klinische studies).

 

Werking ethische commissie

De werking van de ethische commissie is wettelijk vastgelegd volgens het KB van 12 augustus 1994 en is in AZ Herentals bij wet erkend als ethische commissie OG 150.

1/ Vergadering en indienen van verzoeken

De EC komt vergadert minimaal 1x per kwartaal. De datum van deze vergadering wordt telkens bepaald bij de voorgaande vergadering en is gekend bij de secretaris en de leden van de EC.
Een verzoek of programmapunt dat opgenomen moet worden in de vergadering dient tenminste 1 week op voorhand aan de secretaris en voorzitter schriftelijk en elektronisch overgemaakt worden.

Vragen in verband met ethische kwesties rondom medische problemen en zorgverlening kunnen door zowel zorgverleners als patiënten, hun naasten, bezoekers in het ziekenhuis alsook directiemedewerkers aan de EC worden gericht. Indien een dringende vraagstelling /ethische kwestie zich voordoet kan deze op urgente wijze behandeld worden. De vraagsteller wendt zich dan tot de voorzitter, secretaris of een lid van de ethische commissie waarna overlegd wordt om een ad hoc vergadering te beleggen. Indien aangewezen wordt de vraagsteller verzocht zijn vraag te komen toelichten op de vergadering van de ethische commissie. Anonieme melding is ook steeds mogelijk waarvoor een meldingsformulier beschikbaar is (iPortal).

Een brievenbus voor het meldingsformulier is aanwezig bij het kantoor van de ombudsdienst. De formulieren worden opgehaald door de secretaris van de EC en afhankelijk van de dringendheid van de vraag geagendeerd op de vergadering van de EC of op een bijzondere zitting. Ook kan steeds een lid van de ethische commissie persoonlijk benaderd worden. Hij/Zij zal dan in vertrouwen en met respect voor geheimhouding (indien gewenst) de kwestie voorleggen op de voltallige vergadering.

2/ Verslaggeving

De adviezen en raadgevingen van de ethische commissie zijn vertrouwelijk en bevatten een weergave van de verschillende standpunten van de leden. Ze worden in een gemotiveerd verslag aan de vraagsteller doorgezonden. Het volledige verslag wordt toegestuurd aan alle leden van de EC.

3/ Indienen van studies

De ethische commissie van AZ Herentals is geen leidende ethische commissie, maar een lokaal ethische commissie. Dit betekent dat voor bepaalde studies voor aanvang goedkeuring vereist is door een ‘Leidende Ethische Commissie’, meestal verbonden aan universiteit of groot ziekenhuis. De lijst van deze commissies is beschikbaar op de website van het FAGG (Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten). Na goedkeuring door de leidende ethische commissie kan de studie voorgelegd worden aan de ethische commissie van AZ Herentals door de uitvoerende arts.

De ethische commissie van AZ Herentals dient zich dan uit te spreken over volgende aspecten van de studie: (cfr wet inzake experimenten op de menselijke persoon betreffende punten 4°,6° en 7° van paragraaf 4 van artikel 11 van de wet van 7 mei 2004.)

  • De bekwaamheid van de onderzoeker en zijn medewerkers
  • De geschiktheid van de faciliteiten
  • De adequaatheid en volledigheid van de te verstrekken schriftelijke informatie en de procedure om de toestemming van de patiënt vast te leggen

Vanuit de zorg voor het naleven van een aantal algemene ethische principes wordt aangeraden alle niet-interventionele studies, ook deze die niet onder de wet vallen, voor advies voor te leggen aan de EC (cfr Leidraad over niet-interventionele studies p 17, deze is terug te vinden op Infoland of op de website van het FAGG). Voor de procedure voor het indienen van een studie bij de ethische commissie van AZ Herentals verwijzen we naar de verder uitgewerkte informatie en praktische richtlijnen hieromtrent (cfr Procedure goedkeuring van studies door ethische commissie – op Infoland voor interne medewerkers/artsen of opvraagbaar bij de secretaris voor externen). Een verzoek tot advies voor een studie of onderzoek dient zowel elektronisch als schriftelijk aan het secretariaat van de ethische commissie overgemaakt te worden. Je vindt deze aanvraag hier.

 

Enkele realisaties

Contact

Wie de ethische commissie wil contacteren, kan

  • een mail sturen naar ethischecommissie@azherentals.be
  • voor medewerkers AZ Herentals: de vraag in de brievenbus op K4 deponeren
  • een van de leden van de ethische commissie persoonlijk aanspreken