Patiëntenbegeleiding

Palliatief support team

Wanneer genezen niet meer mogelijk is, kan het palliatief support team worden ingeschakeld. Dit kan ook wanneer de levensverwachting nog best lang is.

Het palliatief support team (PST) wil er zijn voor iedereen die geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke ziekte waarvoor behandelingen gericht op genezing niet meer mogelijk zijn. Door het geven van goede palliatieve zorg wordt getracht de kwaliteit van het leven te verbeteren. Dit gebeurt door het zo goed mogelijk behandelen van pijn en andere lichamelijke ongemakken, maar ook door veel aandacht te hebben voor het psychische, sociale en spirituele welzijn.

Samen met de patiënt en zijn familie/naasten wordt gezocht naar de best mogelijke ondersteuning voor elke persoon in zijn specifieke situatie. Vragen over het naderende levenseinde, zoals het stoppen van behandelingen, palliatieve sedatie en euthanasie zijn bespreekbaar. Hetzelfde geldt voor geschreven wilsverklaringen of andere vragen over vroegtijdige zorgplanning.

Het PST bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een psycholoog en een sociaal werker, allen gespecialiseerd in palliatieve zorg. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met diëtisten, de pijnverpleegkundige, levensbeschouwelijke dienst, kinesitherapeut en ergotherapeut.

Naast ondersteuning van de patiënt en zijn familie geeft het PST ook advies en informatie aan alle betrokken zorgverleners. De behandelende arts behoudt steeds de eindverantwoordelijkheid voor de zorg.

Het PST team werkt steeds interdisciplinair, er wordt veel aandacht besteed aan communicatie en informatieoverdracht tussen de verschillende zorgverleners, zowel in het ziekenhuis als in de thuiszorg.

Het palliatief support team

  • streeft naar een optimale palliatieve zorg tijdens de opname.
  • helpt bij de voorbereiding van een goede georganiseerde zorg thuis.
  • zorgt zo nodig voor doorverwijzing naar een palliatieve eenheid of een andere zorgvoorziening.
  • werkt aan de uitbouw van een goede palliatieve zorgcultuur in het ziekenhuis.

“Er worden geen dagen meer toegevoegd aan het leven, maar leven aan de dagen” – Cicely Saunders

Het palliatief support team is bereikbaar op het nummer 014 24 64 65.

 

Thema’s