Kwaliteit en patiëntveiligheid

Om alle projecten in goede banen te leiden is er een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld. Dit is een doelmatige manier van werken die ertoe leidt dat een organisatie goede diensten levert waar patiënten en stakeholders tevreden over zijn. Het AZ Herentals geeft invulling aan deze definitie op een manier die strookt met de missie en visie van het ziekenhuis.

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Verbetercultuur zonder beschuldigende vinger

Kwaliteitsverbetering is vaak het gevolg van meldingen. Een proces loopt niet vlot, waardoor er zich een probleem voordoet of kan voordoen. Of ergens ziet een medewerker een mogelijkheid om de manier van werken gemakkelijker of veiliger te laten verlopen. Dan is het belangrijk dat er in een instelling een no blame cultuur heerst. Het AZ Herentals werkt aan een cultuur waarbij het melden van een incident (ook de hele kleine) aangemoedigd wordt, zodat er constructief naar oplossingen gezocht kan worden. We communiceren naar de buitenwereld daar transparant over: boordtabellen zijn via verbeterborden op de afdelingen raadpleegbaar voor iedereen.

Omdat een incidentmeldingssysteem in de eerste plaats bedoeld is om te leren uit (bijna-)incidenten en te voorkomen dat gelijkaardige feiten opnieuw tot schade kunnen leiden is er in het AZ Herentals een VIM-commissie opgesteld (Veilig Incidenten Melden). Doel van deze commissie is vanuit een helikopterzicht in te zoemen op veel voorkomende of ernstige (bijna-)incidenten, ze te analyseren en op strategisch en/of operationeel niveau corrigerende maatregelen te nemen.

In AZ Herentals werken we aan een veilige zorg voor patiënten. Daarbij willen we ook een zicht krijgen op risicovolle situaties en (bijna-) incidenten om er uit te leren en de zorg te verbeteren. Een incident is een onbedoelde gebeurtenis die tot schade aan de patiënt heeft geleid of had kunnen leiden. We vragen zorgverleners om deze (bijna-)incidenten te melden. Denk je dat je betrokken bent bij een incident, neem dit dan op met je zorgverlener. Je kunt dit als patiënt ook melden bij de ombudsdienst.

Ondanks de dagelijkse inspanningen van het ziekenhuis en onze zorgverleners om de patiëntveiligheid te garanderen, loopt er toch af en toe iets anders dan gepland (een complicatie, een organisatorische wijziging, een patiëntveiligheidsincident,…). In AZ Herentals willen we open en eerlijk communiceren met onze patiënten en zijn/haar familie wanneer de zorg anders verlopen is dan verwacht. Meer informatie over dit beleid van open disclosure vind je hier.

 

Objectief meten en vergelijken via indicatoren

Als ziekenhuis is het belangrijk om kwaliteit op een objectieve manier te meten en deze resultaten te vergelijken met voorgaande resultaten en indien mogelijk met andere ziekenhuizen. Dat gebeurt via indicatoren. Het AZ Herentals neemt deel aan twee indicatorenprojecten, namelijk die van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven en die van VIP² (Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals, ingericht door de Vlaamse overheid). In deze indicatorenprojecten wordt een bepaalde indicator in alle deelnemende ziekenhuizen beoordeeld en vergeleken in de tijd en met elkaar.

Ziekenhuisbrede doorlichting gebeurt via externe accreditatie en specifieke doorlichting via het nalevingstoezicht van de Vlaamse Overheid.

Meer informatie over het meten van kwaliteit vind je hier.

Meer informatie over de resultaten die het AZ Herentals behaalt, vind je hier.

 

Verbeteracties en verbeterprojecten

Om kwaliteit van zorg continu te monitoren, bij te sturen en te verbeteren gebruikt het AZ Herentals resultaten van kwaliteitsindicatoren, inspectieverslagen, klachten, incidenten,… Op basis van een analyse stellen we concrete verbeteracties op.

Alle afdelingen/diensten werken jaarlijks projecten uit om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Ook ziekenhuisbreed worden jaarlijks projecten opgezet om de kwaliteit en patiëntveiligheid van onze zorg te optimaliseren. Enkele voorbeelden van verbeteracties:

  • Implementatie en verdere optimalisatie van het digitaal patiëntendossier.
  • Het valteam werkt dagelijks aan valpreventie. Bij een ziekenhuisopname worden patiënten met een verhoogd valrisico opgespoord en geïdentificeerd met een blauw bandje. Zo zijn patiënten met een verhoogd valrisico zichtbaar voor onze zorgverleners en kan er extra aandacht gaan naar preventiemaatregelen. Het valteam organiseert jaarlijks een sensibilisatiecampagne voor zorgverleners om het thema onder de aandacht te houden. Daarnaast worden afspraken in het ziekenhuis rond het voorkomen van valpartijen getoetst via interne controles.
  • Het verlenen van de juiste zorg aan de juiste patiënt op het juiste moment is een belangrijk uitgangspunt van kwaliteitsvolle en veilige zorg. In AZ Herentals dragen gehospitaliseerde patiënten daarom een identificatiebandje. Zo kan de zorgverlener op regelmatige en cruciale momenten de identiteit van de patiënt verifiëren. Regelmatig vinden er in AZ Herentals sensibilisatieacties en interne controles plaats om dit onder de aandacht te houden. Ook aan onze patiënten wordt gevraagd om hieraan mee te werken via de patiëntveiligheidskaart.
  • Tweemaal per jaar worden er op onze dagziekenhuizen en verblijfsafdelingen patiëntentevredenheidsmetingen afgenomen, waarna op basis van deze resultaten verbeteracties worden opgezet. Zo hebben we de afgelopen twee jaar ingezet op het identificeren van onze zorgverleners. We vinden het belangrijk dat patiënten weten wie verantwoordelijk is voor zijn/haar zorgverlening. Daarom sensibiliseren wij alle medewerkers van AZ Herentals om een naambadge te dragen en zetten we in op zichzelf voorstellen bij contact met elkaar.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst kwaliteit via mail naar kwaliteit@azherentals.be of via t 014 24 62 34, t 014 24 61 36 of t 014 24 64 93 (weekdagen van 9 – 16 uur).

 

Coördinatie- en overlegmomenten m.b.t. kwaliteitsverbeterende processen

Een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem erkent dat het beheersen van risico’s, prestatiemeting (waaronder het bewaken van strategische doelen), patiëntveiligheid en kwaliteitsverbetering allemaal activiteiten zijn, die met elkaar verbonden zijn en daarom moeten worden gecoördineerd. Het is van belang dat de relevante afdelingen en leidinggevenden op alle niveaus worden betrokken bij het bereiken van de strategische doelen.
Binnen AZ Herentals zijn verschillende comités opgericht om het kwaliteitsmanagementsysteem in te bedden op zowel strategisch als operationeel niveau.

 

Documentbeheersysteem

Het beheren van documenten is een belangrijke taak bij het continu verbeteren van een organisatie. Een taak die opgenomen wordt door de stafmedewerkers kwaliteit en patiëntveiligheid. Een gedegen documentmanagement vraagt een inspanning van iedereen. Behalve dat informatie volledig en actueel moet zijn, staat het AZ Herentals voor de uitdaging om informatie op het juiste moment beschikbaar te hebben voor de juiste persoon.

 

Patiëntenparticipatie

De core business van het AZ Herentals is uiteraard de zorg voor onze patiënten en hoe we deze zo veilig en kwaliteitsvol mogelijk kunnen laten verlopen.
Naast de deelname aan de patiëntentevredenheidsmeting (jaarlijks) willen we onze patiënten ook mee eigenaar maken van het kwaliteit en patiëntveiligheidsverhaal binnen AZ Herentals. Zij hebben immers ook een belangrijke rol te spelen! Bij verbeterprojecten nemen we ook telkens de stem van de patiënt mee. We vinden het belangrijk om de noden van patiënten in kaart te brengen en hier rekening mee te houden bij het uitbouwen of optimaliseren van processen. Patiënten betrekken doen we op verschillende manieren.

Enkele voorbeelden:

  • In het oncologisch revalidatietraject vinden focusgesprekken plaats om de zorg en het proces te optimaliseren.
  • Bij de evaluatie van en de beslissing rond de toegangscontrole en bezoekersregeling (na COVID) werken diepte-interviews met patiënten afgenomen.

Meer informatie over hoe jij als patiënt kunt meewerken aan kwaliteit en lopende bevragingen waar we graag de mening kennen van onze patiënten, vind je hier.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst kwaliteit via mail naar kwaliteit@azherentals.be of via t 014 24 62 34, t 014 24 61 36 of t 014 24 64 93 (weekdagen van 9 – 16 uur).

 

Medewerkerstevredenheid via een engagementsmeting

Onze medewerkers zijn de hoekstenen van onze organisatie. Om de werking van deze organisatie te verbeteren is het dus ook van belang dat we een idee hebben over het welbevinden van diegene die dagelijks de zorg aan bed bij onze patiënten brengen of die in een ondersteunende functie hun rol opnemen in het ziekenhuis. Daartoe organiseert de dienst HR om de 4 jaar een medewerkerstevredenheidsenquête.

 

Een open communicatie

Om de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem succesvol te laten verlopen is communicatie erg belangrijk. AZ Herentals hanteert een open beleid als het gaat over communiceren rond resultaten. Op de verbeterborden op de afdelingen en op het internet kunnen alle geïnteresseerde de resultaten raadplegen. Verder worden medewerkers op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven en nieuwsflashes.

Een open communicatie wordt ook met patiënten en hun familie gevoerd na een onverwachte gebeurtenis of een patiëntveiligheidsincident. Meer informatie over het beleid rond open disclosure vind je hier.